Menu
Obec Dolní Kralovice
Dolní
Kralovice

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999

ROK 2021

Dotaz 05/2021:

26. 10. 2021 (č.j.1245/2021)

Požadovaná informace:

Žadatel poslal žádost o poskytnutí  informací (na základě zákona 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím) ohledně nedokončených stavebních řízení, dle sdělených parametrů.

Odpověď:

27.10.2021 (č.j. 1260/2021)

Na základě  Vaší žádosti ze dne 26.10.2021 o poskytnutí  následující informace o nedokončených stavebních řízení, vypsaní parcelních čísel a katastrálních území podle zadaných parametrů :

 • nedokončená stavební řízení
 • nad 800 m2 hrubé podlažní plochy (jedná se například o developerské projekty, areály, haly, obchodní centra, administrativní budovy apod.)
 • celá oblast v působení stavebního úřadu.

Obecní úřad Dolní Kralovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), Vám sděluje, že dle shora uvedených parametrů nemá  žádné nedokončené  stavební řízení.                                                                                                    


Dotaz 04/2021:

13. 10. 2021 (č.j.1186/2021)

Požadovaná informace:

Žadatel poslal žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáhal poskytnutí následujících informací:

Otázky v této příloze (232.68 kB)

Odpověď:

15.10.2021 (č.j. 1191/2021)

Na základě vaší žádosti ze dne 13.10. 2021  Vám sdělujeme následující:

Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Obecního úřadu Dolní Kralovice Vaši výše uvedenou žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odkládá.

Proti tomuto rozhodnutí Obecního úřadu Dolní Kralovice lze podat odvolání podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost můžete podat u Obecního úřadu Dolní Kralovice. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.


 

Dotaz 03/2021:

1. 9. 2021 (č.j.970/2021)

Požadovaná informace:

Žadatel žádal o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o přehled rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.1.2021 do 31.8.2021 podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.

Odpověď:
7. 9. 2021 (č.j. 997/2021)

Správní orgán Vám v příloze zasílá požadované informace v přehledné tabulce:

Žadatel

stavba

katastrální území

datum vydání

druh rozhodnutí

Obec Dolní Kralovice

Tréninková tenisová plocha a stěna

Vraždovy Lhotice

15.3.2021

územní souhlas

Obec Dolní Kralovice

Veřejné osvětlení

Dolní Kralovice

2.8.2021

územní souhlas


Dotaz 02/2021:

10. 8. 2021 (č.j.897/2021)

Požadovaná informace:

Žádám Vás tímto o pečlivé a brzké zodpovězení otázek a přeposlání případných podkladových materiálů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(Odkazy obsahující další vysvětlující informace k zákeřné trestné činnosti takzvaných orgánů činných v trestním řízení, vše je organizováno VORY V ZÁKONĚ dosazenými cizí mocností do nejvyšších pater státního zastupitelství: https://bradavice.unas.cz - http://bradavice.cz.gp; Pro orgány veřejné moci – uživatel: „ gov “ a heslo: „ gov“))

Otázky v příloze: Otázky (509.57 kB)

Odpověď:

17.8.2021 (č.j. 910/2021)

Na základě vaší žádosti ze dne 10. 8. 2021  Vám sdělujeme následující:

Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Obecního úřadu Dolní Kralovice Vaši výše uvedenou žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odkládá.

Proti tomuto rozhodnutí Obecního úřadu Dolní Kralovice lze podat odvolání podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost můžete podat u Obecního úřadu Dolní Kralovice. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.

 

 


Dotaz 01/2021:

10. 3. 2021 (č.j.291/2021)

Požadovaná informace:

Žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Zajišťuje Váš úřad pro občany možnost bezplatného připojení k internetu, a to zejménav prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách-   např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?
   
 2. Zajišťuje Váš úřad bezplatný nebo zpoplatněný přístup k PC s přístupem na internet,a to zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?

Odpověď:

19.3.2021 (č.j. 303/2021)

Na základě vaší žádosti ze dne 10. 3. 2021  Vám sdělujeme následující:

 1. Úřad Dolní Kralovice nezajišťuje pro své občany možnost bezplatného připojení k internetu. Pouze umožňuje tento přístup dočasně na vyžádání při pobytu v prostorách obecního úřadu
   
 2. Úřad Dolní Kralovice zajišťuje pro své občany možnost bezplatného přístupu k PC s přístupem na internet v prostorách obecní knihovny. Tento přístup však není občany téměř vůbec využíván.

ROK 2020

Dotaz 01/2020:

5.2.2020

Požadovaná informace:

Žádáme o sdělení/poskytnutí následujících informací:

 • o poskytnutí informace, zda je pozemní komunikace nacházející se na pozemku pare. č. 1729, katastrální území Dolní Královice, obec Dolní Královice, zařazena dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o pozemních komunikacích“) v kategorii místní komunikace neboje evidována jako komunikace účelová a pokud ano, zda je veřejně přístupná či nikoliv;
 • o poskytnutí pasportu místních komunikací obce Dolní Královice;
 • o poskytnutí správního rozhodnutí o zařazení předmětné pozemní komunikace do kategorie místních komunikací, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětnou komunikaci nebylo vydáno; a
 • o poskytnutí správního (deklaratorního) rozhodnutí o určení, že na výše uvedeném pozemku se nachází veřejně přístupná účelová komunikace ve smyslu § 7 odst. 1 Zákona o pozemních komunikacích, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětnou komunikaci nebylo vydáno.

Odpověď:

12.2.2020

Na základě Vaší žádosti ze dne 5.2.2020  Vám sdělujeme následující:

1)      Pozemní komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 1729 v katastrálním územní  Dolní Kralovice je zařazena podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  (,,Zákon o pozemních komunikací“)  v kategorii místní komunikace IV. třídy.

2)      Pasport místních komunikací je zveřejněn na webových stránkách obce v následujícím odkazu  obec-1/passport-komunikaci/.

3)      Správní rozhodnutí o zařazení předmětné pozemní komunikace do kategorie místních komunikací je též zveřejněno na webových stránkách obce v následujícím odkazu  https://www.dolni- kralovice. cz/ obec-1/passport-komunikaci/.

4)      Deklaratorní rozhodnutí o určení, že na pozemku parc.č. 1729 v k.ú. Dolní Kralovice se nachází veřejně přístupná účelová komunikace nebylo vydáno.


ROK 2019

Dotaz 02/2019:

4.10.2019

Žádám o poskytnutí informace o tom, zda Vaše obec byla ke dni 9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s.(dnes Innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 601 93158 (dále jen „Společnost“) z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí akcií emitovaných Společností (ISIN CZ0005078659a 770950002269).

Pokud Vaše obec byla akcionářem Společnosti k datu 9. května 2008, žádám současně o poskytnutí informace o počtu akciíSpolečnosti, které Vaše obec k uvedenému datu vlastnila.

Odpověď:

7. 10. 2019

Na Vaši žádost sdělujeme, že Obec Dolní Kralovice nebyla ke dni
9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská plynárenská, a.s.
se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01, IČO: 601 93158. Zároveň ani dne 9. května 2008 nepozbyla vlastnická práva k akciím výše uvedené společnosti.

 

Dotaz 01/2019:

19. 8. 2019

Obracím se na Vás na základě zákona 106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů
Domistav CZ a.s., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107
a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177.

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Odpověď:

2. 9. 2019

Uvedené subjekty
Domistav CZ a.s., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107
a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177.

Nepodávaly u naší obce Dolní Kralovice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Projekty